Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí územného konania

Obec Nacina Ves zastúpená starostom obce Antonom Šandorom podala žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Kanalizácia Nacina Ves – ČSB5 – zmena osadenia, líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Nacina Ves.

Mesto Strážske (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zákona č. 50/76 Zb. o územným plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ), v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania a na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 5. 5. 2022 o 11.00 hod.s miestom stretnutia v zasadačke na OcÚ Nacina Ves.
Účastníci konania a dotknuté orgány št. správy môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na miestnom zisťovaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. Táto verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nacina Ves a mesta Strážske po dobu 15 dní, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.

Do dokumentácie je možné nazrieť na MsÚ Strážske. Na neskôr podané námietky sa neprihliada. Táto žiadosť bude vybavená v lehote do 60 dní.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o začatí územného konania (pdf 178,96 kB)