Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška – doručenie rozhodnutia

Mesto Strážske ako  stavebný úrad, príslušný podľa ustanov. §117 zákona č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) vydala dňa 6.4.2022 stavebné povolenie č. 2022/000296, pre stavebníka VSD a.s. , Mlynská 31, Košice  na  stavbu : Strážske – ul. Komenského, 1.Mája, Jahodná, P. Horova – úprava NN , DP, umiestnenej na parcele  CKN č. 1411 ( EKN 1510/3), 1193/1, 1152/6, kat. úz. Strážske, podľa situácie umiestnenia stavby. Stavebné povolenie tvorí prílohu tejto vyhlášky.
Táto vyhláška s prílohou bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Strážske po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby.

Súbor na stiahnutie: Verejná vyhláška – doručenie rozhodnutia (pdf 180,02 kB)