Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2022 (štvrtok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. nformácia o hospodárenie Mesta Strážske v zastúpení  Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce za rok 2021
 7. Informácia o stave tepelného hospodárstva Mesta Strážske -KOOR Východ s.r.o.
 8. Návrh VZN o nakladení s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
 9. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 10. rušenie uznesenia a prijatie nového uznesenia k projektu:
  „Výstavba kompostoviska v Meste Strážske”
 11. Návrh na schvaľovanie strategického dokumentu
  „Nízkouhlíková stratégia Mesto Strážske”
 12. Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových pohľadávok z účtovnej evidencie
 13. Správa o činnosti MsP za rok 2021
 14. Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2020
 15. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi- správa za rok 2021
 16. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2021
 17. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2022
 18. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021
 19. Informácie zo zasadnutí komisií
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia - rôzne
 22. Záver