Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí stavebného konania

VSD a.s. , Mlynská 31, Košice – podala dňa 18.01.2022 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: Strážske – ul. Komenského, 1.Mája, Jahodná, P. Horova – úprava NN , DP, umiestnenej na parcelách CKN č. 1411 ( EKN 1510/3), 1193/1, 1152/6, kat. úz. Strážske.

Mesto strážske (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zák. č. 50/76 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania. Vzhľadom na skutočnosť, že pomery v území sú známe, upúšťa stavebný úrad od ústneho pojednávania a vyzýva účastníkov konania a dotknuté orgány št. správy, aby svoje prípadne námietky a pripomienky zaslali písomne stavebnému úradu v termíne do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Do dokumentácie je možné nazrieť na MsÚ Strážske.

Táto vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Strážske po dobu 15 dní, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o začatí stavebného konania (pdf 175,72 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta