Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zverejnenie zámeru na zriadenie vecného bremena

Mesto Strážske v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer mesta na zriadenie vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) horeuvedeného zákona, ktorého účelom je: Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Strážske v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s., Mlynská 31, 042 91  Košice. Vecné bremeno bude spočívať v umiestnení elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena na pozemkoch.

Súbor na stiahnutie: Zverejnenie zámeru na zriadenie vecného bremena (pdf 225,64 kB)