Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta.

Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske.

Presné označenie zásielky: Výzva na nedoplatok – poplatok za komunálne odpady na 2021 doporučená zásielka do vlastných rúk.

Adresát písomnosti:
- Adam Juraj, Mierová 236/30, Strážske
- Behun Jozef, Obchodná 253/3, Strážske
- Berta Jozef, Ľudovíta Štúra 553/19, Strážske
- Demko Eduard, Obchodná 253/3, Strážske
- Demko Peter, Obchodná 252/1A, Strážske
- Drahokoupil Jaroslav, Mierová 229/32, Strážske
- Farbár Jozef, Komenského 669/29, Strážske
- Gaži Ladislav, Komenského 669/29, Strážske
- Holončínová Viktória, Komenského 668/25, Strážske
- Leinerová Mária, Obchodná 253/3, Strážske
- Piskor Peter, Mierová 630/89, Strážske
- Tancošová Denisa, Komenského 669/29, Strážske
- Tkáč Štefan, Osloboditeľov 627/9, Strážske
- Tokár Michal, Mierová 629/83, Strážske
- Tokárová Alexandra, Mierová 926/83, Strážske

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 340,31 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta