Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 09. decembra 2021 (štvrtok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2021
 7. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2021
 8. Návrh VZN č. ../2021 o miestnych daniach
 9. Návrh VZN č. ../2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
 10. Návrh VZN č. ../2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2022
 11. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2022 - 2024
 12. Návrh na schválenie Vstupnej správy pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Strážske na roky 2022 – 2030
 13. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kvality služieb a hygienického štandardu Viacúčelovej sály v meste Strážske“
 14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2022
 15. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2022
 16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 637 015 poistné
 17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu na mestskom úrade
 18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku 2020
 19. Informácie zo zasadnutí komisií
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia-Rôzne
  - Informácia k nízkouhlíkovej stratégii
 22. Voľba hlavného kontrolóra mesta Strážske
 23. Záver

Materiály