Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2022

JANUÁR:
- Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021 v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 na MsÚ.

FEBRUÁR:
- Kontrola použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2021.
- Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v ZUŠ.

MAREC:
- Kontrola zúčtovania poskytnutých preddavkov na MsÚ.
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií v MŠ, ZUŠ a CVČ.

APRÍL:
- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2021.
- Kontrola vybraných pokladničných operácií na MsÚ.

MÁJ:
- Kontrola poistenia spravovaného majetku na MsPS.

JÚN:
- Kontrola bežných výdavkov – FK 06.2.0 EK 635006 údržba budov, objektov alebo ich častí na MsÚ.
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Tento návrh plánu kontrolnej činnosti je vypracovaný a zverejnený v súlade so znením § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Súbor na stiahnutie: Návrh plánu kontrolnej činnosti (pdf 159,48 kB)

Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór