Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2021 (štvrtok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ
13. októbra 2021 (streda) o 13,00 hod.

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2021
 7. Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2021
 8. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2021
 9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných  zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach
 10. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2021
 11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Strážske
 12. Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske - návrh
 13. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných v roku 2020
 14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly aktuálnosti vnútorných predpisov a smerníc na mestskom úrade
 15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov na špeciálne služby
 16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly procesu výstavby parkoviska pri FŠ a jeho súlad s platnými normami a VZN mesta
 17. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na mestskom úrade
 18. Informácie zo zasadnutí komisií
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia-Rôzne
  - Dotácie na kultúrne podujatie podnikateľským subjektom
 21. Záver

Mareriály