Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Adresát písomností: Stanislava Sijanská
Naposledy sídlo/pobyt: , 072 22 Strážske

Písomnosť č. 101653148/2021 zo dňa 08.09.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1,071 01 Michalovce.

Písomnosť č. 101653148/2021 zo dňa 08.09.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1,071 01 Michalovce.
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Košice číslo 101653148/2021 zo dňa 08.09.2021 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1, 071 01 Michalovce. v kancelárii č.313 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 203,91 kB)