Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 1. júla 2021 (štvrtok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 31.12.2020
 7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2021 MsPS mesta Strážske
 8. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 2/2021
 9. Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Strážske č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske
 10. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2022 - 2024
 11. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania inventarizácie k 31.12.2020 na MsÚ
 12. Správa hlavného kontrolóra z kontroly nedaňových príjmov – EK 229005 za znečisťovanie ovzdušia
 13. Informácie zo zasadnutí komisií
 14. Interpelácie poslancov
 15. Diskusia-Rôzne
  - Požiadavka o súčinnosť mesta Strážske pri riešení problému s rozvodmi pitnej studenej vody
 16. Záver