Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta.

Miesto uloženia zásielky:
Mestský úrad v Strážskom,
referát - správa daní a poplatkov
Námestie Alexandra Dubčeka 300,
072 22 Strážske

Presné označenie zásielky:
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností na rok 2021
doporučená zásielka do vlastných rúk.

Adresát písomnosti:
- Krídla Jaroslav, Obchodná 252/1A, 072 22 Strážske.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 216,93 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta