Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom. 06. 05. 2021 (štvrtok) o 13,00 hod..

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Návrh riešení zberu a nakladania s odpadmi v meste Strážske
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 7. Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových pohľadávok z účtovnej evidencie
 8. Záverečný účet mesta Strážske za rok 2020
 9. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2021
 10. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2020
 11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2021
 12. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na II. polrok 2021
 13. Správa hlavného kontrolóra z kontroly kapitálových výdavkov EK 716- prípravná a projektová dokumentácia
 14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybraných pokladničných operácií na MsÚ
 15. Správa hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií v ZŠ a MsPS
 16. Informácie zo zasadnutí komisií
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia-Rôzne
 19. Záver

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta