Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta:

Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom,referát - správa daní a poplatkov, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske.

Presné označenie zásielky: Rozhodnutie– daň z nehnuteľností na 2021 doporučená zásielka do vlastných rúk.

Adresát písomnosti:     
- Benikovský Marián,  Mesto Strážske,
- Bevilagua Róbert,  Mesto Strážske,
- Rohaľ Jaroslav,  Mesto Strážske,

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky (pdf 218,24 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta