Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta.

Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Presné označenie zásielky: Rozhodnutie  – daň z nehnuteľností na 2021 doporučená zásielka do vlastných rúk.

Adresát písomnosti:     
1. Aliu Gabriela, Okružná 449/18, 072 22 Strážske,
2. Fomenko Natália, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
3. Nadányi Miroslav, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
4. Štenková Božena,  Komenského 669/29, 072 22 Strážske,

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 222,09 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta