Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zák. č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k ním a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade
s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“.

V súlade s ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:
a) Účel vyvlastnenia: vysporiadanie vlastníckeho práva – nadobudnutie vlastníckeho práva v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“
b) Údaje o vyvlastniteľovi: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501,
c) Katastrálne územie: Strážske,
d) Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:
- pôvodná parc. KN-E č. 1664/2, na LV č. 480 (novovytvorená parcela KN-C č. 1940/42)

Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle obec, ak ho ma zriadené, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňovaný pozemok alebo vyvlastňovaná stavba nachádza.

Súbor na stiahnutie: Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania (pdf 39,50 kB)