Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zák. č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k ním a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní týmto oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

a) Účel vyvlastnenia: vysporiadanie vlastníckeho práva - obmedzenie vlastníckeho práva zodpovedajúceho zriadeniu vecného bremena k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“

b) Údaje o vyvlastniteľovi: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501,

c) Katastrálne územie: Strážske

d) Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:
-  parc. KN-E č. 1661/2, 1659, 1655/35 na LV č. 2282,
- parc. KN-E č. 1664/2, 1663/4, 1657/2, 1658 na LV č. 480
-  parc. KN-E č. 1664/11663/6, 1663/5 na LV č. 1502,
- parc. KN-E č. 1665/4 na LV č. 2436

Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle obec, ak ho ma zriadené, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňovaný pozemok alebo vyvlastňovaná stavba nachádza.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania (pdf 45,05 kB)