Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Časť pozemku registra „C“ parcelné č. 438/1, výmera 15 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1236, pre okres Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske.

Vlastník: Mesto Strážske vo vlastníckom podiele 1/1 z celku.

Nadobúdajúci nájomca: Mária Jurčišinová-Kukľová, Vihorlatská 624/14, 072 22  Strážske, IČO: 53 165 390

Doba prenájmu: na dobu neurčitú

Cena prenájmu: 10,00  Eur/m²/rok

Prenájom je v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Odôvodnenie:
Dňa 8.12.2020 požiadala Mária Jurčišinová-Kukľová, Vihorlatská 624/14, 072 22  Strážske, IČO: 53 165 390 o prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č.  438/1, o výmere  15 m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvorie, katastrálne územie Strážske, zapísaný na LV č.1236.  Pozemok chce využívať na umiestnenie drevodomu – stánku za účelom maloobchodného  predaja bio produktov od firmy Zamio.

Zdôvodnenie – na predmetnom pozemku bude umiestnený drevodom – stánok pre prevádzku maloobchodného predaja bio produktov. Samostatná prevádzka ponúkajúca bioprodukty, s prihliadnutím na zdravý životný štýl obyvateľov a ekológiu, v meste Strážske ešte nemá zastúpenie.

Tento zámer je zverejnený na dobu najmenej 15 dní spôsobom obvyklým – na úradnej tabuli Mesta Strážske a na webovom sídle Mesta Strážske www.strazske.sk .

Súbor na stiahnutie: Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov (pdf 169,85 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta