Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Nebytové priestory o rozlohe 138,09 m² v objekte administratívnej budovy Mestského úradu v Strážskom, súpisné číslo 300, nachádzajúcej sa na Námestí A. Dubčeka, postavenej na pozemku parcelné číslo 465/7, zapísanej na LV č. 1236, vedenej okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske.

Vlastník: Mesto Strážske vo vlastníckom podiele 1/1 z celku.

Nadobúdajúci nájomca: MDDr. Lucia Slobodníková, Orechová 16, 066 01  Humenné, číslo licencie:6195/2019, kód zdravotníckeho pracovníka: B11036802

Doba prenájmu: na dobu neurčitú

Prenájom je v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Odôvodnenie:
Dňa 25.1.2021 požiadala MDDr. Lucia Slobodníková, Orechová 16, 066 01  Humenné   o prenájom nebytových priestorov v objekte administratívnej budovy Mestského úradu v Strážskom, súpisné číslo 300, nachádzajúcej sa na Námestí A. Dubčeka, postavenej na pozemku parcelné číslo 465/7 za účelom zriadenia súkromnej zubnej ambulancie, nakoľko sa jej naskytla možnosť prebrať obvod po MDDr. Romančákovi Dušanovi – zubná ambulancia v priestoroch Chemka.

Súbor na stiahnutie: Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov (pdf 161,87 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta