Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2021 (štvrtok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné služby Michalovce za rok 2020
 7. Informácia o stave tepelného hospodárstva Mesta Strážske – KOOR Východ, s. r. o.
 8. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Výstavby zariadenia na zhodnocovanie BRKO a kuchynského odpadu z domácností v meste Strážske“
 9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
 10. Správa o činnosti MsP za rok 2020
 11. Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2019
 12. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2020
 13. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2020
 14. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2021
 15. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2020
 16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020
 17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí
 18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vymáhania daňových nedoplatkov
 19. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých mandátnych zmlúv
 20. Informácie zo zasadnutí komisií
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia-Rôzne
 23. Záver