Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác

- zákazka podľa   § 117 zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Strážske
Sídlo: Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
IČO: 00325813
DIČ: 2020742592
Telefón: +42156 6491431, +421 915 911 061
Elektronická pošta: strazske@strazske.sk
Internetová adresa: www.strazske.sk

2. Druh zákazky: stavebné práce

3. Názov zákazky: Vytvorenie detského ihriska v rámci revitalizácie mestského parku Strážske

4. Opis zákazky: Cieľom stavebného objektu je zrealizovanie detského ihriska v rámci revitalizácie mestského parku Strážske. Účelom stavby je vytvorenie priestoru pre športové využitie obyvateľov mesta. Tento projekt rieši stavebnú pripravenosť pre inštalovanie zariadenia a vybavenia ihriska ako sú lanová veža na lozenie pre deti, hojdačky, detská horolezecká stena, domček so šmýkľavkou pre deti, kolotoč a pieskovisko. Pôdorysná plocha všetkých prvkov detského ihriska, na parcele č. 67/1  v katastrálnom území Strážske, bude mať plochu 272,29 m2, v zmysle výkazu výmer v prílohe č.5.

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 41 614,82 € bez DPH

6. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Ul. Pri parku v Strážskom, na pozemku registra KNC parcela číslo 67/1, katastrálne územie Strážske (právny stav na LV č.1765 pozemok registra KNE parcela číslo 28/2, katastrálne územie Strážske)

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame o predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!

9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác: do 45 dní od odovzdania staveniska.

10. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov poskytnutých z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, z MAS_026/7.4/2.1 , v prípade úspechu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude realizované bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje sa minimálne 30 dní od doručenia faktúry.

11. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača a cenovú ponuku na jednotlivé prvky uvedené v bode 4 tejto výzvy a podľa projektovej dokumentácie  – príloha č. 1 a príloha č. 2
- vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky – príloha č. 3
- podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e )ZVO (doklad o oprávnení uskutočňovať práce),
- podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f)ZVO – príloha č. 4
- ocenený výkaz výmer – príloha č. 5
- technické listy daných prvkov a certifikáty v zmysle STN EN 1176

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len tie ponuky, ktoré obsahujú verejným obstarávateľom požadované doklady a náležitosti.

12. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzač predkladá písomnú ponuku  do 6 pracovných dní, t.j. do 11.03.2020.
Cenové ponuky (podpísané a opečiatkované skeny dokladov požadovaných v bode 11. tejto výzvy) je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa v uzavretej nepriehľadnej obálke, ktorú je potrebné označiť: NEOTVÁRAŤ – Cenová ponuka – Detské ihrisko v parku , alebo mailom na adresu: jan.rohal@strazske.sk v určenom termíne, pričom v predmete mailu je potrebné uviesť: NEOTVÁRAŤ – Cenová ponuka – Detské ihrisko v parku.

13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: otváranie a vyhodnotenie ponúk 12.03.2020 o 07.30 hod. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený len úspešnému uchádzačovi.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky. Uchádzač uvedie či je alebo nie je platcom DPH.

15. Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač na základe doručeného oznámenia.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 5 mesiacov

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

17. 1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.
- Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) ZVO.

17. 2 Uchádzač v rámci predmetného verejného obstarávania uplatní sociálny aspekt -  povinnosť uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie MRK,   v zmysle  § 42 ods. 1 písm. a) a b) ZVO a v rámci metodického pokynu  (link: https://dusa.sk/strategia-clld/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-mas_026-7-2-2-1/; príloha č. P_13c-met_pokyn vo-3-1 ).

17. 3 Požadovaná záruka na predmet zákazky min. 5 rokov.

17. 4 Úspešný uchádzač musí zabezpečiť a zaplatiť aj  inšpekčný certifikát na základe vstupnej kontroly – obhliadky ihriska autorizovanou osobou, v zmysle Zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17. 5 Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť až po overení verejného obstarávania Riadiacim orgánom, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi správu z overenia verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie podľa zákona.

Súbory na stiahnutie:
- Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác (pdf 310,28 kB)
- Príloha č. 1: projektová dokumentácia (pdf 3,49 MB)
- Príloha č. 2: identifikačné údaje uchádzača a cenová ponuka (docx 27 kB)
- Príloha č. 3: vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky (docx 27 kB)
- Príloha č. 4: čestné vyhlásenie (docx 27 kB)
- Príloha č. 5: výkaz výmer (xls 118 kB)
- Príloha č. 5 : výkaz výmer upravený (xls 121 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta