Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mesto Strážske, A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície:

Terénny sociálny pracovník (ďalej ako „TSP“) v počte miest: 2
Terénny pracovník (ďalej ako „TP“) v počet miest: 1

Výberové konanie na pozíciu TSP sa uskutoční dňa 18.12.2023 o 9.00 hod. v priestoroch subjektu na adrese: A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Výberové konanie na pozíciu TP sa uskutoční dňa 18.12.2023 o 13.00 hod v priestoroch subjektu na adrese: A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou na adresu subjektu: Mesto Strážske A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske . Uchádzači vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP*).

Predpokladaná hrubá mzda je:
Pracovná pozícia TSP 1 150 €
Pracovná pozícia TP 850 €

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je dňa: 04.12.2023. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa záujemca o pracovnú pozíciu uchádza,
 životopis záujemcu,
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne.),
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce),
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace1. (platí pre MVO),

Minimálne predpoklady pre pozíciu TSP:
Predpokladom k výkonu povolania terénneho sociálneho pracovníka je odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.

Kvalifikačné a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu TSP:
 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, alebo
 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona č. 219/2014 Z. z ak k 30.06.2023 pracoval/a na pozícii TSP, alebo
 ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k 30.06.2023 pracoval/a na pracovnej pozícii, alebo
 ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a preukázateľné štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca

Kompetencie TSP:
 vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií.

Popis pracovných činností TSP:
 aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami podľa zamerania výzvy (cieľová skupina marginalizované rómske komunity alebo ľudia bez domova) v rámci lokality pôsobenia, posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;
 poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/komunity;
 schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej práce, sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca a kooperácia s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
 vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite (v prípade potreby rola facilitátora);

 technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežný rozvoj odborných a sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP.

Originál alebo notárom, resp. matrikou overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

Zdravotná spôsobilosť TSP:
 schopnosť samostatne vykonávať prácu v teréne.

Minimálne predpoklady pre pozíciu TP:
Predpokladom k výkonu povolania terénneho pracovníka je spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.

Kvalifikačné a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu TP:
- nižšie stredné odborné vzdelanie ( §16, ods. 4, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Kompetencie TP:
 vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TSP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií;
 dobrá znalosť cieľovej skupiny v lokalite, ovládanie jazyka cieľovej skupiny.

Popis pracovných činností TP:
 aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu MRK prioritne osôb z MRK), uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, TSP, OP a osobami z komunity/ľuďmi bez domova, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre TSP;
 poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka v kontexte verejných politík, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, sprevádzanie osôb;
 spolupráca a kooperácia s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
 technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežný rozvoj sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP.

Zdravotná spôsobilosť TP:
 schopnosť samostatne vykonávať prácu v teréne.

Uchádzač o pracovnú pozíciu musí preukázať splnenie kvalifikačných predpokladov získaného vzdelania predložením dokladu o vzdelaní (napr. diplom, vysvedčenie, príp. osvedčenia, certifikát a iné relevantné doklady) a požadovanej praxi či štúdiu na VŠ ll. stupňa v odbore sociálna práca, pracovník môžu vykonávať len tie činnosti, na výkon ktorých majú dosiahnutý zodpovedajúci stupeň vzdelania vyžadovaný príslušnými právnymi normami.
Každý úspešný uchádzač, s ktorým subjekt uzatvorí pracovno-právny vzťah a prijme ho na miesto zamestnanca, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorá sa dosvedčuje výpisom z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace pred nástupom do zamestnania.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Výpisom z registra trestov musí zamestnávateľ disponovať pred uzavretím pracovnej zmluvy. Bez výpisu z registra trestov, osvedčujúceho bezúhonnosť, nie je možné uzatvoriť pracovno-právny vzťah.

Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú osoby z cieľových skupín (marginalizované rómske komunity alebo ľudia bez domova) a to na konkrétne v lokalite Strážske a kancelária TSP v priestoroch subjektu na adrese: Družstevná , Strážske.

Termín predpokladaného nástupu do zamestnania je dňa: 01.01.2024

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete subjektu menom Mesto Strážske súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak a) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, alebo b) priznal vinu za niektorý z trestných činov hrubo narušujúcich občianske spolužitie, proti rodine a mládeži, proti ľudskej dôstojnosti, proti ľudskosti.

Mesto Strážske si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a tiež si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontakt na poskytnutie informácií: Tel.: 056/6886942, Email: lubica.sivakova@strazske.sk

Strážske dňa 3.11.2023

Patrik Magdoško primátor mesta

Dokument na stiahnutie: Výberové konanie