Číslo zmluvy04362/2013-PKZ-K40442/13.00
Názov zmluvyZmluva o zriadení predkupného práva
Identifikácia účastníkaSloevenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy sú pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu nachádzajúce sa v k.ú. Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, nachádzajúce sa mimo zastavaného územia Mesta Strážske, z ktorých boli podľa geometrického plánu č. 34974628-59/2010 zo dňa 08.12.2010, ktorý vyhotovil Juraj Maška, GEOMA, geodetické práce, Jasenovská 182, 066 OJ Humenné, IČO 34 97 46 28 a ktorý overila Správa katastra v Michalovciach dňa 04.02.2011  pod čís lom G 1-718/10 odčlenené časti parciel podľa následovnej špecifikácie:

Suma na zmluve €227.00
Dátum podpisu05.08.2015
Dátum zverejnenia05.08.2015
Príloha (2.11 MB)
Zverejnenie v CRZ