Zasadnutie18.02.2021
Číslo256/2021
Program (0.15 MB)
Zápisnica (0.56 MB)
Uznesenie (0.42 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné služby Michalovce za rok 2020
7. Informácia o stave tepelného hospodárstva Mesta Strážske – KOOR Východ, s. r. o.
8. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Výstavby zariadenia na zhodnocovanie BRKO a kuchynského odpadu z domácností v meste Strážske“
9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
10. Správa o činnosti MsP za rok 2020
11. Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2019
12. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2020
13. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2020
14. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2021
15. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2020
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí
18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vymáhania daňových nedoplatkov
19. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých mandátnych zmlúv
20. Informácie zo zasadnutí komisií
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia-Rôzne
23. Záver