Zasadnutie10.08.2020
Číslo252/2020
Program (0.14 MB)
Zápisnica (0.44 MB)
Uznesenie (0.13 MB)
Program
  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
  4. Zámer previesť pozemky v majetku mesta na Slovenskú republiku v správe Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, pre realizáciu križovatky na štátnej ceste I/18 a I/74 – kruhový objazd
  5. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“
  6. Záver