Zasadnutie21.08.2019
Číslo246/2019
Program (0.19 MB)
Zápisnica (0.39 MB)
Uznesenie
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Likvidácia azbestovej strechy na ulici Pri parku   
5. Záver