Zasadnutie07.03.2019
Číslo243/2019
Program (0.20 MB)
Zápisnica (0.41 MB)
Uznesenie (0.42 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Žiadosť Marián Konečný MONTES o prenájom časti pozemku parc. č. 1436 o výmere 28 m²
5. Územný plán zóny – rozšírenie cintorína
6. Schválenie nájomnej zmluvy medzi SPP – distribúcia, a. s. Bratislava a mestom Strážske (rozvody plynu na ul. Za záhradami)
7. Žiadosť Ing. Jána Ondu o prenájom časti pozemku č.1155/7 o výmere 58 m²
8. Záver