Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zverejnenie zámeru na prenájom pozremku mesta z dôvodu osobitného zreteľa

- pozemok registra „C“ parcelné č.1436, výmera  28m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1236, pre okres Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske.

Vlastník: Mesto Strážske vo vlastníckom podiele 1/1 z celku.

Nadobúdajúci nájomca: Marián Konečný MONTES, Krivošťanská 517, 072 22 Strážske, penzión Vážka IČO 415 059 13.

Doba prenájmu: na dobu určitú – obdobie 4 rokov od podpisu zmluvy

Cena prenájmu: 10,00 Eur/m²/rok

Prenájom je v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Odôvodnenie:
Dňa 19. 2. 2019 požiadal Marián Konečný MONTES, Krivošťanská 517, 072 22 Strážske, penzión Vážka IČO 415 059 13 o prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 1436 o výmere 28 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvorie, katastrálne územie Strážske, zapísaný na LV č.1236 za účelom realizácie projektu MÓLO VÁŽKA na Laborci, na základe žiadosti o dotáciu z programu Terra Incognita, sprostredkovateľský orgán Košice Región Turizmu, n.o.

Zdôvodnenie: predmetný pozemok je pozemkom v blízkosti penziónu Vážka a je pozemkom, na ktorom sa zrealizuje projekt MÓLO VÁŽKA na Laborci, ktoré bude slúžiť návštevníkom penziónu a verejnosti ako vyhliadková podesta a mólo na brehu rieky Laborec.

Tento zámer je zverejnený na dobu najmenej 15 dní spôsobom obvyklým.

Súbor na stiahnutie: Zverejnenie zámeru na prenájom pozremku mesta z dôvodu osobitného zreteľa (pdf 219,57 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta