Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zverejnenie zámeru na prenájom pozemku

- z dôvodu hodného osobitého zreteľa

- časť pozemku registra „C“ parcelné č.  106/4, výmera  133,81  m2, druh pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1236, pre okres Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske.

Vlastník: Mesto Strážske vo vlastníckom podiele 1/1 z celku.

Nadobúdajúci nájomca: Jakub Kaňuch – KaňuchStav, Pod hradom 397/8, 072 22 Strážske, IČO 48 250 660

Doba prenájmu: na dobu neurčitú

Cena prenájmu: 4,00  Eur/m²/rok

Prenájom je v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Odôvodnenie:
Dňa 11.3.2020 požiadal Jakub Kaňuch – KaňuchStav, Pod hradom 397/8, 072 22 Strážske, IČO 48 250 660 o prenájom časti pozemku registra "C" parcelné č. 106/4, o výmere 113,8 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvorie, katastrálne územie Strážske, zapísaný na LV č.1236. Pozemok chce využívať na uskladnenie materiálu a parkovanie motorového vozidla.

Zdôvodnenie - predmetný pozemok je nevyužívaný a je pozemkom priľahlým k objektu prevádzkovej budovy - požiarnej zbrojnice č.s. 283, susedí s nebytovými priestormi v nej a časťou pozemku, ktoré sú v nájme Jakuba Kaňucha.

Súbor na stiahnutie: Zverejnenie zámeru na prenájom pozemku mesta (pdf 170,03 kB)