Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zverejnenie zámeru  na prenájom nebytového priestoru mesta z dôvodu hodného osobitého zreteľa

- nebytový priestor o výmere 3,76 m2 v stavbe Mestský úrad Strážske, súpisné č. 300, orientačné č. 1, druh stavby: administratívna budova – Mestský úrad, stavba postavená na parcele registra „C“ č. 465/7, stavba a parcela zapísaná na LV č. 1236 v evidencii nehnuteľností vedenej Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Michalovce, okres: Michalovce, obec: Strážske, ulica: Námestie A. Dubčeka, katastrálne územie Strážske.

Vlastník: Mesto Strážske vo vlastníckom podiele 1/1 z celku.

DOBA PRENÁJMU: na dobu neurčitú

CENA PRENÁJMU: 150,00 Eur mesačne za nebytový priestor.

Nadobúdajúci nájomca: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155.

Prenájom je v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Odôvodnenie:
Dňa 5.2.2019 požiadala Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155 o predĺženie prenájmu na dobu neurčitú časti nebytového priestoru v stavbe  Mestského úradu o výmere  3,76 m2,  súpisné č. 300, orientačné č. 1, druh stavby: administratívna budova – Mestský úrad, postavenej na parcele registra „C“ č. 465/7, stavba a parcela zapísaná na LV č. 1236.
Zdôvodnenie – predmetný nebytový priestor je priestorom, v ktorom je v súčasnej dobe umiestnený bankomat Všeobecnej úverovej banky a.s., ktorý poskytuje služby občanom mesta.   
Tento zámer je zverejnený na dobu najmenej 15 dní spôsobom obvyklým.

Súbor na stiahnutie: Zverejnenie zámeru  na prenájom nebytového priestoru (pdf 14883 kB)