Číslo zmluvyKŽP-PO4-SC411-2023-80/DFZ2
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KŽP-PO4-SC411-2023-80/DFZ2
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu20.11.2023
Dátum zverejnenia21.11.2023
Príloha (4.14 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/8602130-sk/1/