Číslo zmluvy1338/VSD/2023
Názov zmluvyZmluva o zriadení vecného bremena
Identifikácia účastníkaVýchodoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Opis predmetu zmluvy

Povinný je vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v meste Strážske, v kat. území Strážske, zapísaného na Liste vlastníctva č. 1765 ako pozemok parc. E KN č. 1510/3, druh Vodná plocha, 1 976 m2 a na Liste vlastníctva č. 1236 ako pozemok parc. C KN č. 1193/1, druh Zastavaná plocha a nádvorie, 15 351 m2 , parc. C KN č. 1152/6, druh Zastavaná plocha, 1 518 m2 a na Liste vlastníctva č. 1236 ako pozemok C KN 1171/3, druh Zastavaná plocha a nádvorie, 280 m2. (ďalej len ako „slúžiaci pozemok“), v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.

Suma na zmluve €3269.42
Dátum podpisu14.11.2023
Dátum zverejnenia14.11.2023
Príloha (0.22 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8576067