Číslo zmluvy67/2023
Názov zmluvyZmluva o nájme uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
Identifikácia účastníkaNUBIUM, s.r.o.,Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prenájom časti pozemku vo vlastníctve prenajímateľa parcela registra „C“ č. 194/11 k.ú. Strážske zapísaného na LV 1236 vedenej v evidencii nehnuteľností Okresného úradu Michalovce – Katastrálny odbor, okres Michalovce. Súčasťou zmluvy je nákres umiestnenia billboardov (príloha č. 1). Ide o umiestnenie 2 ks jednostranných billboardov, ktoré budú mať čelnú stranu v smere k parkovisku pri OC Billa.

Suma na zmluve €400.00
Dátum podpisu19.07.2023
Dátum zverejnenia19.07.2023
Príloha (0.37 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8114717