Číslo zmluvy7/2022 dodatok č. 1
Názov zmluvyDodatok č. 1. k zmluve o zrušení vecného bremena
Identifikácia účastníkaVladislav Šul, Monika Šulová, Kasárenská 738, Strážske, PSČ 072 22
Opis predmetu zmluvy

V článku III. v bode 1 sa mení z pôvodného znenia : Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na zrušení vecného bremena - predkupného práva pôvodne dojednaného v prospech Mesta Strážske k pozemkom registra KNC parcela číslo 545/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 600 m2 zapísaným na LV č. 1283 pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce .

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu24.11.2022
Dátum zverejnenia24.11.2022
Príloha (0.19 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/7151746/