Číslo zmluvy6/2022
Názov zmluvyZmluva č. 6/2022 o zrušení vecného bremena
Identifikácia účastníkaAnton Kosť, Anna Kosťová, Kasárenská 737/10, Strážske, PSČ: 07222
Opis predmetu zmluvy

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na zrušení vecného bremena - predkupného práva pôvodne dojednaného v prospech Mesta Strážske k pozemkom registra KNC parcela číslo 545/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 600 m² zapísaným na LV č. 1283 pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce .

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu27.04.2022
Dátum zverejnenia23.05.2022
Príloha (0.19 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/6477585/