Číslo zmluvy5190040385
Názov zmluvyPoistná zmluva
Identifikácia účastníkaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,
Opis predmetu zmluvy

Touto poistnou zmluvou uzatvára poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Suma na zmluve €7.00
Dátum podpisu20.04.2022
Dátum zverejnenia28.04.2022
Príloha (0.42 MB)
Zverejnenie v CRZ