Číslo zmluvy3/2022
Názov zmluvyZmluva o zriadení spoločného úradu
Identifikácia účastníkaObec Zbudza, Obecný úrad 71, 072 23 Staré, Ing. Matej Havrila, IČO: 00326062
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie kvalitného, racionálneho a efektívneho preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úseku:
- ochrany prírody a krajiny,
- ochrany ovzdušia,
- odpadového hospodárstva,
- štátnej vodnej správy,
- ochrany pred povodňami
pre účastníkov zmluvy v súlade s § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu28.02.2022
Dátum zverejnenia28.02.2022
Príloha (0.21 MB)
Zverejnenie v CRZ