Číslo zmluvy25/2021
Názov zmluvyKúpna zmluva
Identifikácia účastníkaIng. Juraj Andrejko rod. Andrejko, Budapeštianska 2434/16, 040 13 Košice
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1401

Suma na zmluve €339.95
Dátum podpisu15.10.2021
Dátum zverejnenia19.10.2021
Príloha (0.18 MB)
Zverejnenie v CRZ