Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaPB bau, s.r.o., Gaštanová 259,07222 Strážske
Popis predmetu zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu Materská škola Strážske, prístavba a rekonštrukcia, realizovanú v rámci projektu: Materská škola Strážske, prístavba a rekonštrukcia, kód projektu v ITMS2014+: 312061V458.

Suma na zmluve €641820.50
Dátum podpisu19.07.2021
Dátum zverejnenia20.07.2021
Príloha (36.02 MB)
Zverejnenie v CRZ