Číslo zmluvyKZP-PO4SC441-2019-53/AQW6
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
Popis predmetu zmluvy

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu

Suma na zmluve €36019.44
Dátum podpisu19.05.2021
Dátum zverejnenia31.05.2021
Príloha (1.24 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/data/att/2890131.pdf