Číslo zmluvySC2020/326/Mesto Strážske
Názov zmluvyZmluva o združených dodávkach zemného plynu
Identifikácia účastníkaMET Slovakia, a.s., Rajská 7, 81108 Bratislava, IČO: 45860637
Opis predmetu zmluvy

Na základe podmienok tejto zmluvy a všeobecných obchodných podmienok dodávateľa (ďalej len" VOP"), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2, sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť združenú dodávku zemného plynu do odberného miesta odberateľa podľa špecifikácii uvedených v prílohe č. 1 k zmluve a rovnako zabezpečiť prepravu zemného plynu a jeho distribúciu na toto OM a odberateľ sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú cenu.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu31.12.2021
Dátum zverejnenia23.02.2021
Príloha (31.11 MB)
Zverejnenie v CRZ