Číslo zmluvy
Názov zmluvyMandátna zmluva
Identifikácia účastníkaPROGRESS & PROSPERITY, s.r.o., Z. Fábryho 26, 048 01 Rožňava,IČO: 52227952
Popis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy  je  výkon  stavebného  dozoru  v zmysle  §46b  zákona  č.  50/1976  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov  a  ďalšími  relevantnými   zákonmi   a  predpismi  platnými  v  SR v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve

Cena €6138.00
Dátum uzavretia13.03.2020
Dátum zverejnenia13.03.2020
Príloha (0.28 MB)
Zverejnenie v CRZ