Číslo zmluvy53/2019
Názov zmluvyDodatok č. 1 k zmluve 53/2019
Identifikácia účastníkaPRIMACHLAD a. s., Šebastovská 2, 08006 Prešov, IČO: 51229471
Popis predmetu zmluvy

Príloha č. 1 „Súhrnný položkový rozpočet“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2.1.2 Článok 11 Zmluvy sa dopĺňa o nový bod č. 11.7 v nasledovnom znení: „11.7 Zhotoviteľ je povinný byť počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Cena €0.00
Dátum uzavretia28.02.2020
Dátum zverejnenia28.02.2020
Príloha (0.33 MB)
Zverejnenie v CRZ