Číslo zmluvyA14503367
Názov zmluvyDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Identifikácia účastníkaOrange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270
Popis predmetu zmluvy

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len "Dodatok"; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako "Zmluva"), ktorým upravujú podmienky kúpy zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania elektronických komunikačných služieb a iných služieb poskytovaných na základe Zmluvy ("Služby"), prípadne iné osobitné podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Účastník sa spoločne ďalej označujú ako "strany")

Cena €40.00
Dátum uzavretia17.02.2020
Dátum zverejnenia18.02.2020
Príloha (0.18 MB)
Zverejnenie v CRZ