Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaŠtefan Havrila, Hankovce 131, 06712
Popis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: Stavebno technické úpravy pre projekt "Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom" podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby.

Cena €4021.00
Dátum uzavretia30.01.2020
Dátum zverejnenia14.02.2020
Príloha (8.08 MB)
Zverejnenie v CRZ