Číslo zmluvy1309/3030/2018
Názov zmluvyZmluva o zriadení vecného bremena
Identifikácia účastníkaVýchodoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042091 Košice
Popis predmetu zmluvy

Povinný je vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v obci Strážske, v kat. území Strážske, zapísaného na Liste vlastníctva č.1765 ako pozemok pare. E KN č.1697/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 4821 m², (ďalej len ako „slúžiaci pozemok"), v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.

Cena €0.00
Dátum uzavretia05.08.2019
Dátum zverejnenia27.08.2019
Príloha (5.47 MB)
Zverejnenie v CRZ