Číslo zmluvy
Názov zmluvyMandátna zmluva
Identifikácia účastníkaJán Bystrianský - BRICK-BOX ENGINEERING, Helsinská 263/21, 04013 Košice, IČO 45565201
Popis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je výkon stavebného dozoru v zmysle §46b zákona č. 50/ 1976 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Cena €9200.00
Dátum uzavretia13.08.2019
Dátum zverejnenia19.08.2019
Príloha (1.23 MB)
Zverejnenie v CRZ