Číslo zmluvyQUO-58660-X7Q9/0
Názov zmluvyZmluva o uverejnení inzercie
Identifikácia účastníkaMEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava IČO: 35859415
Popis predmetu zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Podniku uverejniť inzerciu zákazníka v danom Produkte, ktorý je platný spravidla 12 mesiacov odo dňa zahájenia distribučnej kampane za podmienok stanovených v Zmluve a záväzok zákazníka zaplatiť Podniku za uverejnenie inzercie cenu stanovenú v Zmluve vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Doba platnosti inzercie pri Elektronických produktoch (tak, ako sú tieto definované v článku 10, ods. 1 týchto Obchodných podmienok) môže byť zmluvnými stranami dohodnutá samostatne.

Cena €150.00
Dátum uzavretia08.07.2019
Dátum zverejnenia09.07.2019
Príloha
Zverejnenie v CRZ