Číslo zmluvy17/2019
Názov zmluvyKúpna zmluva
Identifikácia účastníkaRastislav Truhlik rod. Truhlik nar. a manž. Anna Truhliková, Osloboditeľov 18/11, 072 22
Popis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1213/2, druh: zastavaná plocha o výmere 107 m2 a pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1214/2, druh: zastavaná plocha o výmere 114 m2, k. ú. Strážske, podľa vypracovaného geometrického plánu č. 14296985-94/2018, k. ú. Strážske, obec Strážske, okres Michalovce. Novovytvorený pozemok je odčlenený z pôvodného pozemku registra „KNC“ parcela číslo 1213, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 481 m2, k.ú. Strážske, zapísané na LV č.2689, ktorého vlastníkom je predávajúci pod B1 v podiele 1/1 a  novovytvorený pozemok je odčlenený z pôvodného pozemku registra „KNC“ parcela číslo 1214, druh pozemku záhrada vo výmere 422 m2, k.ú. Strážske, zapísané na LV č.44, ktorého vlastníkom je predávajúci pod B1 v podiele 1/1. Geometrický plán č. 14296985-94/2018 bol úradne overený 24.01.2019, pod č. GI 27/19.

Cena €3650.92
Dátum uzavretia31.05.2019
Dátum zverejnenia31.05.2019
Príloha (0.29 MB)
Zverejnenie v CRZ