Číslo zmluvyOPKZP-PO1-SC111-2017-23/221
Názov zmluvyDodatokč. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaSlovenská agentúra životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava
Popis predmetu zmluvy

Pôvodná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP k Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 - Predmet podpory NFP k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Cena €0.00
Dátum uzavretia20.05.2019
Dátum zverejnenia27.05.2019
Príloha (0.89 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4040620&l=sk